Privacy Policy

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Starttipaja Valmennus Oy
Postiosoite: Rovakatu 17, 3.krs, 96200 ROVANIEMI
Puhelinnumero: +35840 558 3663
Käyntiosoite: Rovakatu 17, 3krs, 96200 ROVANIEMI
Rekisteristä vastaava henkilö: Jari Kunnari
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jari Kunnari
Rekisterin nimi: Starttipaja asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asiakasnumero
• Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
• Asiakkaan tunnistautuneena tekemät ostokset
• Liittymispäivämäärä
• Tietojen viimeisin muokkausajankohta

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Liittymislomake
• Asiakkaan etämyyntiin luovuttamat henkilötiedot
• Väestötietojärjestelmä (VTJ), mikäli asiakas ei ole tätä kieltänyt

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Starttipaja Valmennus Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Asiakastietoja ei luovuteta Starttipaja Valmennus Oy:n tai Starttipaja Valmennus Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin tämän sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• Maksujenvälitysoperaattorille(Verifone)
• Yritykselle johon lahjakortti on ostettu

Rekisterin suojauksen periaatteet
Starttipaja Valmennus Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytettään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

Ostotietojen säilytysaika
Tositemateriaali säilytetään voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti tilikauden päättymisen jälkeen alkavan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien kuusi vuotta.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä
Ainoastaan määrätyillä Starttipaja Valmennus Oy:n henkilökunnalla ja Starttipaja Valmennus Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Rekisteröidyn oikeudet
• Rekisteriin kuuluva kanta-asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan sekä pyytää tallennetut tietonsa osoitteesta: webmaster@starttipaja.fi.     Sähköpostitse pyydetyt tallennetut tiedot toimitetaan sähköisesti. Tietojen muokkaus tai niiden toimittaminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista.
• Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta:
Starttipaja Valmennus Oy, Rovakatu 17, 3.krs, 96200 ROVANIEMI
Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Pyynnöstä tulee ilmetä: nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta.

Rekisteriselosteen päivitykset
Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden tehdä ajoittain päivityksiä rekisteriselosteeseen. Jos rekisteriselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, informoimme muutoksista, sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista.

Lue lisää evästeistä

Starttipaja Valmennus Oy 18.3.2020